wpolityce.pl – „Po coście przyjechali na banderowski cmentarz?”.

Na Ukrainie w Hucie Pieniackiej na początku stycznia zniszczono pomnik poświęcony ofiarom mordów na Polakach wykonanych przez UPA. Tymczasem zbliża się rocznica tego mordu – 28 lutego i Ukraińcy postanowili szybko odnowić pomnik, by nie robić sobie złej sławy, niestety jak zazwyczaj lubią to robić z pomnikami, nie uzgodnili treści inskrypcji ze stroną Polską, co wydaje się co najmniej dziwne. Tymczasem u nas do Werchraty przyjechała dziennikarka ze Lwowa, która postanowiła zrobić dokumentację dewastacji pomnika UPA w Werchracie. Nie trudno sobie wyobrazić, do czego teraz potrzebny jej był ten materiał. Spotkała ją straż graniczna i wylegitymowała, po krótkiej wymianie słów rozjechali się. Nic by w tym nie było dziwnego, gdyby owa dziennikarka nie poskarżyła się – zapewne swojemu znajomemu z portalu wpolityce.pl i wykorzystano sytuację do ponarzekania, że… pogłębiajmy polsko-ukraiński kryzys. Widać, warszawskie salony tworzą nam jakieś fikcyjne kryzysy międzypaństwowe, dodatkowo bronią nie tych co trzeba. Poniżej część artykułu do poczytania i link do portalu.

Znana lwowska dziennikarka, Galina Tereszczuk (dodałbym, że osoba nie kojarzona z żadną formą antypolskiego nacjonalizmu, ale to w danym wypadku kompletnie bez znaczenia, bo choćby było inaczej to na opisany niżej incydent jej poglądy nie miały jakiegokolwiek wpływu), parę dni temu przyjechała do Polski i w towarzystwie kilku kolegów z Ukrainy wybrała się na cmentarz w Werchracie. To tuż nad granicą. W październiku zeszłego roku nieznani sprawcy zniszczyli tu upamiętnienie UPA. Na starym cmentarzu pochowani są zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, którzy przed wojną stanowili zdecydowaną większość mieszkańców; wieś spłonęła w czasie już powojennych walk z ukraińską partyzantką.

Weszli na cmentarz, zaczęli robić zdjęcia nagrobków. Samochód (na ukraińskich numerach) został przed cmentarzem, a w samochodzie kierowca.

Po krótkiej chwili podjechał wóz polskiej Straży Granicznej. Funkcjonariusze wylegitymowali go, i spytali: „po co przyjechaliście na banderowski cmentarz?”. Po czym kazali mu wezwać pozostałych uczestników wycieczki. Sprawdzili i im paszporty. I oddając je, jeden z pograniczników powiedział: „jedźcie lepiej do Rudki, tam gdzie banderowska banda spaliła i wymordowała całą wieś”.

I pojechali.

Niby nic się nie stało, a jednak się stało.

Stało się mianowicie po pierwsze to, że kilkoro obcokrajowców, którzy nie robili nic złego, poczuło się (nie na skutek samej kontroli paszportów, do której SG miała oczywiście prawo, czego kontrolowani nie kwestionują, tylko wskutek tej nieoczekiwanej wymiany zdań) zastraszanych przez polskich funkcjonariuszy w mundurach i z bronią. Co zawsze jest sytuacją obrzydliwą.

więcej na stronie www.wpolityce.pl

Nowy program ARiMR w zakresie rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 13 marca do 11 kwietnia odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Pomoc – przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc – ma formę premii w wys. 100000 PLN. Pomoc – wypłacana jest w dwóch ratach:

I –  rata w wysokości80% kwoty pomocy w formie zaliczki,

II – rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu. Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

 • budowę lub modernizację obiektów budowlanych,
 • zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).

Dla kogo dotacja? Wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą.

Jakie warunki trzeba spełniać ? Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym  pracuje wnioskodawca,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym,
 • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,
 • „Premie dla młodych rolników” objętych PROW 2014 – 2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

W województwie podkarpackim realizowane były już podobne działania służące podniesieniu konkurencyjności i przedsiębiorczości gospodarstw. Działania były realizowane w ramach Programu Operacyjnego SAPARD, Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnego na lata 2004 – 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zaobserwowano iż, działania aktywizowały zawodowo członków rodzin rolniczych a beneficjentom działania – czynnym rolnikom najłatwiej było podjąć działalność dodatkową w dziedzinie, którą znają, stąd też popularność inwestowania w usługi rolnicze i dla ludności. Widać też wyraźnie, iż decydując o kierunku działalności beneficjenci kierowali się tradycją regionu. Rolnicy podejmujący działalność w zakresie usług rolniczych jednocześnie doposażali swoje gospodarstwo w niezbędny sprzęt oraz poprawili stopień wykorzystania maszyn już posiadanych. Zainteresowanie programami było bardzo duże. W naszym województwie złożonych zostało łącznie 2148 wniosków. Wypłacono ponad 74,1 mln zł na działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem. Pomoc udzielana była na realizację inwestycji związanych z podjęciem lub rozwojem działalności w zakresie:

 • 287 – usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 • 309 – usług dla ludności
 • 25 – sprzedaży hurtowej
 • 19 – sprzedaży detalicznej
 • 37 – rzemiosła lub rękodzielnictwa
 • 90 – robót  i usług budowlanych lub instalacyjnych
 • 295 – usług turystycznych, związanych ze sportem, agroturystyką
 • 15 – usług transportowych
 • 9 – usług komunalnych
 • 6– przetwórstwa produktów rolnych i leśnych
 • 12– wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

Szczegółowe informacje na temat operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 udzielane są w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR (17) 875 60 00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Teresa Pamuła

Dyrektor POR ARiMR

LODOWISKO W HORYŃCU-ZDROJU – REAKTYWACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju informuję, że od 10 lutego 2017r. przy szkole nadal czynne jest lodowisko. Tafla błyszczy w słońcu i zaprasza łyżwiarzy. Kto nie dysponuje łyżwami może je wypożyczyć w hali sportowej u Pana woźnego.
Uwaga! Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew na weekend. Trzeba wtedy zostawić Panu woźnemu  legitymację szkolną i zadeklarować, że łyżwy zostaną oddane w poniedziałek rano przed godziną 8:00.

ZAPRASZAMY
Dorota Rachwalik

Masz zniszczony kamienny krzyż? Zgłoś go, a zostanie odnowiony

Po działaniach inwentaryzacyjnych kamiennych krzyży i figur przydrożnych w 2016 roku, przyszedł czas na drugi etap działań z tymi obiektami, jakim jest odnowa a nawet rekonstrukcja. Działania będą w 100% społeczne i obejmą cały powiat lubaczowski oraz oczywiście ziemię horyniecką, gdzie po załatwieniu formalności (miejmy nadzieję, że nie będzie na tym etapie trudności) priorytetowo potraktowane będą szczególnie trzy obiekty. 1 rozbity i zdekompletowany kamienny krzyż na Siole – obecnie stoi tam metalowy krzyż, obiekt będzie zrekonstruowany.

2 odnowiony będzie także zdekompletowany krzyż na zakręcie ulicy Kolejowej i Sanatoryjnej, 3 do tego planowana jest rekonstrukcja nieistniejącej już figury Maryi, która stała na obelisku nieopodal gimnazjum, a obecnie wieńczy go metalowa szafka, dosztukowana w latach 60tych.

Wysuwam też propozycję dla osób, które mają kamienne krzyże bruśnieńskie, czy też figurki na prywatnych posesjach – wśród zgłoszonych krzyży wyselekcjonowane zostaną dwa, które poddane będą w tym roku odnowieniu. Najlepiej jakby były pęknięte, ewentualnie zamalowane grubą warstwą farby, by można było dokonać procesu odnowy.  Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mail: roztocze.bad@gmail.com – najlepiej z fotografią krzyża do odnowy. Poniżej przykładowy krzyż, który został odnowiony, w tym przypadku z lasu w Podemszczyźnie. Proszę o niezgłaszanie połamanych kamiennych krzyży, które nie są umiejscowione na terenie, który nie jest własnością zgłaszającej osoby, lub nie ma wpływu na takową własność. Zgłoszenie dotyczy tylko obiektów którymi dysponuje właściciel i może bez problemu udzielić pozwolenia na działania na terenie jak i przy krzyżu. Proszę o niezgłaszanie do odnowy kamiennych krzyży oznaczonych numerami na mapie na stronie: www.kamiennekrzyze.pl które już zostały zakwalifikowane: Horyniec-Zdrój 3, Krzywe 2, Dziewięcierz 11, Podemszczyzna 9. Ogłoszenie dotyczy tylko ziemi horynieckiej.

Grzegorz

Nagrody dla Horyńca

Marszałek Władysław Ortyl uhonorował przedstawicieli lokalnych społeczności w ramach konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”. Horyniec-Zdrój zajął w tym konkursie I miejsce.

Natomiast 4 lutego w pod rzeszowskiej Jasionce Horyniec otrzymał kolejną nagrodę, tym razem 3 miejsce rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

Prezentacja rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego miała miejsce 4 lutego podczas Ogólnopolskiego Noworocznego Spotkania Samorządów w G2A Arenie w Jasionce. W wydarzeniu tym wzięła także udział premier Beata Szydło.

Ranking zaprezentował prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej. Badania nad zrównoważonym rozwojem gmin były prowadzone od wielu lat, a wskaźniki na podstawie których został opracowany ranking obejmują aż trzynaście lat. Do promowania dobrych praktyk rozwojowych wykorzystywana jest autorska metodyka opracowana przez prof. Eugeniusza Sobczaka. To właśnie on wraz ze swoim zespołem, zaprezentował wyniki badań oraz listę laureatów z Podkarpacia.  info i foto: podkarpackie.pl