Niezwykła oferta zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

12 stycznia w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju odbyło się pierwsze szkolenie z wprowadzenia do robotyki dla nauczycieli. Już od września w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie naszej szkoły będą mogli brać udział w zajęciach z zakresu budowania i programowania robotów. A to tylko wierzchołek góry lodowej!

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju została beneficjentem projektu „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju”. Udział w projekcie to interesujące zajęcia oraz innowacyjne metody przekazywania i zdobywania wiedzy.  Dzięki temu, szkoła otrzyma:
– szereg doposażeń pracowni biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej;
– pełne pakiety klocków do nauki robotyki i programowania, 
– roboty do nauki programowania, 
– drukarkę 3D, 
– dywan interaktywny,
– tablice interaktywne z projektorami; 
– specjalistyczne pomoce do pracy na zajęciach terapii logopedycznej, psychologicznej 
i pedagogicznej 
– narzędzie do diagnozowania i wspierania stosowania optymalnych metod przyswajania wiedzy. 
Większość sprzętu już jest dostarczona do szkoły i służy uczniom, kolejne będą włączane w system edukacji w miarę przechodzenia przez nauczycieli odpowiednich szkoleń.
 
Uczniowie (278 osób) objęci będą innowacyjnymi formami zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności lub korygujących braki.  Przykładowe zajęcia pozalekcyjne  i formy wsparcia dla uczniów przewidziane w ramach projektu to m.in.
– E-learning z wykorzystaniem platformy „Moodle”; 
– Warsztaty „Uczę się efektywnie”; 
– Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego z wykorzystaniem TIK;
– Zajęcia rozwijające z grafiki komputerowej; 
– Warsztaty fotograficzne; 
– Zajęcia z programowania i budowy robotów; 
– Kółka przedmiotowe oparte na eksperymentach, obserwacjach i  zajęciach terenowych;
– Indywidualna terapia Biofeedback; 
– Trening  Umiejętności Społecznych;
– Zajęcia prowadzone metodą Daltona; 
– Indywidualna terapia logopedyczna. 
 
Nauczyciele (w liczbie 46 osób) zostaną objęci szeregiem specjalistycznych szkoleń. Najważniejsze z nich to:
– kurs zastosowania Planu Daltońskiego w nauczania;
– E-learning – nowe możliwości kształcenia z wykorzystaniem platformy MOODLE;
– kurs wprowadzenia do robotyki; 
– certyfikowane warsztaty trenera efektywnej nauki; 
– kurs grafiki komputerowej; 
– montaż filmowy; 
– nowe podejście w edukacji przyrodniczej oparte na narzędziach TIK i IBSE;
– eksperymenty , obserwacje i zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; 
– jak pracować z dziećmi SEN.
 
Projekt jest realizowany od 02.07.2018 roku i potrwa do 30.06.2020 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Jest to projekt konkursowy nakierowany na: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej; tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; zwiększenia wykorzystania TIK w procesie nauczania i kształcenia umiejętności informatycznych; wspomagania w procesie indywidualizacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowita wartość 567 051 złotych, przy niefinansowym wkładzie własnym gminy (wynajem sal lekcyjnych). 
 
[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail”]