Nocny Rajd Pieszy Per Silva ad Astra

W imieniu organizatorów – Stowarzyszenia Przystanek Horyniec oraz Gminy Horyniec-Zdrój oraz regionalisty, fotografa, poety – autora „Przewodnika metaforycznego na Roztoczu” Roberta Gmiterka zapraszamy serdecznie na niezwykły nocny rajd pieszy na trasie Horyniec-Zdrój – Dahany.

Rajd odbędzie się w nocy z 14 na 15 sierpnia.

Uczestników rajdu zapraszamy na godzinę 20:00 do amfiteatru na odbywający się w ramach Art Festiwalu musical BODO. Po musicalu oficjalne rozpoczęcie rajdu przez występ Grupy Leśne Licho.

Wymarsz z Horyńca-Zdroju około godziny 21:30-22:00

Trasa rajdu: Horyniec-Zdrój – Kapliczka w Nowinach Horynieckich – Świątynia Słońca – Niwki – Zaniemica – Dahany około 18,5 km, ślad rajdu tutaj: https://www.traseo.pl/trasa/nocny-rajd-pieszy

W trakcie rajdu na przestrzeniach otwartych obserwować będziemy niebo – połowa sierpnia to największa aktywność spadających gwiazd – roju Perseidów.

Zakończenie rajdu na Dahanach przy słynnym korycie – ognisko, poczęstunek dla uczestników.

Powrót autokarem do Horyńca-Zdroju około godziny 6:00 (do pokonania około 1500 metrów do drogi wojewódzkiej gdzie będzie czekał autokar)

Rejestracja uczestników: ZAPISY ZAKOŃCZONE

Regulamin rajdu:

REGULAMIN PIESZEGO RAJDU NOCNEGO “PER SILVA AD ASTRA”:

1. CELE IMPREZY:

– Poznanie walorów krajoznawczych Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego,
– Propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
– Obserwacja nocnego nieba w poszukiwaniu spadających gwiazd z roju Perseidów,
– Sprawdzenie się w wędrówce nocnej,
2. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec, Gmina Horyniec-Zdrój
3. TERMIN I MIEJSCE:
Start:. Rajd rozpocznie się w sobotę 14 sierpnia 2021r. w Horyńcu-Zdroju w Parku Zdrojowym przy amfiteatrze o godz. 21.00
Meta: Dahany.
4. TRASA:
Trasa Rajdu o długości około 18 km przebiegać będzie: Horyniec-Zdrój – Nowiny Horynieckie- Niwki-drogami leśnymi na Dahany-powrót autobusem do Horyńca-Zdroju

5. UCZESTNICTWO:

Rajd nocny to impreza piesza wymagająca od uczestników orientacji w terenie w porze nocnej. Trasa marszu wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Trasa wędrówki będzie przebiegać w nocy częściowo przez kompleksy leśne oraz tereny otwarte, zarówno znakowanymi szlakami turystycznymi jak i drogami nieoznakowanymi.
Uczestnikiem imprezy może być każdy chętny, który ukończył 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem złożenia przez ich rodzica lub prawnego opiekuna pisemnego oświadczenia oraz sprawowania przez niego opieki nad nieletnim podczas trwania całej imprezy. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

6. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przez formularz: ZAPISY ZAKOŃCZONE

7. ŚWIADCZENIA:
Przewodnikiem rajdu jest Robert Gmiterek – regionalista, fotograf, poeta. Rajd rozpoczyna się w Parku Zdrojowym od pokazu Fireshow w wykonaniu grupy Leśne Licho, każdy uczestnik otrzyma fluorescencyjną opaskę. Na koniec rajdu na Dahanach odbędzie się ognisko z kiełbaskami, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek rajdowy, rozdane zostaną również materiały przekazane przez partnera rajdu Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W trakcie rajdu uczestnicy będą pod opieką przeszkolonego ratownika medycznego.

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

– posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
– przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
– stosowanie się do postanowień organizatorów
– podczas trwania rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony, a trasa częściowo zmieniona.
– Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie grupowe w PZU S.A.
– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu. Uczestnicy startują na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z ich winy. Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Uczestnicy przyjmują również do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, a także za mienie uczestników.
– Zaleca się posiadanie kompasu, latarek, mapy, koca/karimaty, środków ochrony przed komarami/ kleszczami/gzami. Na obszarach leśnych nie wolno używać źródeł światła o otwartym płomieniu.
– Zaleca się zabranie na trasę Rajdu aktywnego telefonu komórkowego z numerem podanym w zgłoszeniu.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać elementy odblaskowe, zgodnie z art. 11 ust. 4a Prawo o ruchu drogowym: „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”
– Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
– Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.
– Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Rajdu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
– Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora i jest ostateczna.

RAMOWY PROGRAM RAJDU:

  1. Godz. 20.00 – Spotkanie przy Amfiteatrze w Parku Zdrojowym – możliwość obejrzenia musicalu BODO w ramach Horyniec-Zdrój Art Feskwal.
  2. Godzina 21:30 – występ grupy Leśne Licho z ich pokazem Fire Show.
  3. Wymarsz z Horyńca-Zdroju o godz. 22.00
  4. Przejście przez Nowiny Horynieckie, Niwki, Zaniemicę, leśnymi drogami na Dahany – po drodzeo bserwacje nieba i spadających perseidów.
  5. Ognisko na Dahanach i oczekiwanie na wschód słońca.
  6. Godzina 5:30-6:00 powrót autokarem do Horyńca-Zdroju na start rajdu, rozdanie materiałów

partnera rajdu.

Zapraszamy serdecznie od udziału!