XIII Sesja Rady Gminy

Korzystając z tego, że wszystkie sesje Rady Gminy są publikowane online postanowiliśmy umieszczać tutaj linki do nagrania aby wszyscy mieszkańcy w jeszcze łatwiejszy sposób mogli je obejrzeć.

Dla zainteresowanych tak wyglądał porządek obrad:

1. Informacja dotycząca realizacji Art Festiwalu w latach 2017-2018-2019.
2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie interpelacji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach :
– ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  dla Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok,
– przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok,
– zmiany Uchwały nr XI.106.2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im M.J.Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Werchracie,
– zmiany Uchwały nr XXV.196.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej,
– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Horyniec-Zdrój oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2180, 4350, 2061, 4371, 430, 4412/1, 470/3, 470/4, 4371, 625, 648/1 położonych w miejscowości Nowe Brusno oraz 538/1, 4388 położonych w miejscowości Polanka Horyniecka,
– zmiany Uchwały Nr XIX.157.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
– szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty,
– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026,
– zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2019 rok.